Search


Issue Title
Vol 77, No 1 (2012) Flying on the wings of Vollenhoven’s radical Christian worldview: A reconsideration of the usual typology of Christian worldviews Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Barend J. van der Walt
Vol 78, No 2 (2013) Teaching for a transformative engagement with our context: The importance of care in Christian pedagogical suggestions for higher education Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Helena Hoogstad
Vol 77, No 2 (2012) ʼn Heuristiese model van vier tipes transendensie  HTML  EPUB  XML  PDF
Anné H. Verhoef
Vol 77, No 2 (2012) Die herhaalde verskyning van transendensie in verskeie kulturele fenomene  HTML  EPUB  XML  PDF
Anné H. Verhoef
Vol 78, No 2 (2013) Homo ludens of homo respondens? ’n Christelikfilosofiese reaksie op ’n hedendaagse idee van die mens as primêr spelende in plaas van antwoordende wese Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Barend J. van der Walt
Vol 78, No 1 (2013) Christ-centred ethical behaviour and ecological crisis: What resources do the concepts of order in creation and eschatological hope offer? Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Martinus P. de Wit
Vol 59, No 3-4 (1994) Oopheid van hart - die kroon op die lewensarbeid van H.G. Stoker (4 April 1899-16 Mei 1993 Abstract  PDF
A. W. G. Raath
Vol 77, No 1 (2012) Koers and the ideal of Christian scholarship Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Daniël F.M. Strauss
Vol 59, No 3-4 (1994) Die vakwetenskaplike en wysgerige betekenis van Stoker se konfrontasie met die ‘moderne desendensieleer’ Abstract  PDF
D. F. M. Strauss
Vol 78, No 2 (2013) Methodologies of targeting – Renaissance militarism attacking Christianity as ‘weakness’ Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
J.J. (Ponti) Venter
Vol 43, No 4 (1978) Sosiale etiek en H.G. Stoker se Stryd om die ordes* Abstract  PDF
P. G.W. du Plessis
Vol 32, No 5-6 (1964) Salve et iterum salve Abstract  PDF
W. N. Coetzee
Vol 59, No 3-4 (1994) H.G. Stoker as student - die wysgerige denkklimaat en akademiese wisselwerking met Scheler en Buytendijk Abstract  PDF
Arnold A. Beijk, N. Theo van der Merwe
Vol 59, No 3-4 (1994) Liberate konserwatisme? H.G. Stoker en die ideologie van apartheid: 'n Verkenning Abstract  PDF
J. H. van Wyk
Vol 66, No 4 (2001) Meeting the buddha on the road – An essay on christian scholarship Abstract  PDF
I.J. Kroeze
Vol 59, No 3-4 (1994) Stoker se denke aangaande die reg en geregtigheid Abstract  PDF
J. D. van der Vyver
Vol 59, No 3-4 (1994) Die akademiese nalatenskap van prof. H.G. Stoker Abstract  PDF
A. W.G. Raath
Vol 79, No 1 (2014) Die konsep vrou: ’n Feministiese historiografie oor die verhouding tussen die vroulike en die manlike geslag Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Barend J. van der Walt
Vol 59, No 3-4 (1994) H.G. Stoker as mentor Abstract  PDF
N. T. van der Merwe
Vol 59, No 3-4 (1994) Soli Deo Gloria: Die lewe en werk van prof. dr. H.G. Stoker (4 April 1899 - 16 Mei 1993) Abstract  PDF
A.W.G. Raath
Vol 59, No 3-4 (1994) Aspekte van Stoker se kritiek op die Wysbegeerte van die Wetsidee1 Abstract  PDF
L. F. Schulze
Vol 59, No 3-4 (1994) Die betekenis van H.G. Stoker se filosofie vir die teologie Abstract  PDF
J. A. Heyns
Vol 77, No 1 (2012) Koers – reflections on the origin and highs and lows of a focussed academic journal Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Annette L. Combrink
Vol 48, No 4 (1983) Ampsbeharting, ampsbediening en ampsgeborgenheid: Enkele perspektiewe op H.G. Stoker se regsbeskouing Abstract  PDF
A. W.G. Raath
Vol 77, No 2 (2012) How should agriculture produce enough food for the world? Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
Petrus Simons
Vol 58, No 3 (1993) Prof. dr. H.G. Stoker (4 April 1899 - 16 Mei 1993) Abstract  PDF
N. T. van der Merwe
Vol 32, No 5-6 (1964) Hendrik Stoker as mens Abstract  PDF
G. Dekker
Vol 59, No 3-4 (1994) Huldigingsrede gelewer by die begrafnis van prof. H.G. Stoker1 Abstract  PDF
C. J. Reinecke
Vol 17, No 1 (1949) Christelike wetenskap Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 58, No 3 (1993) Is 'n Christelike universiteit moontlik? Abstract  PDF
W. J. Ouweneel
Vol 28, No 11-12 (1961) Geloof en die woordeboek van die verbondsverkeer Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 22, No 2 (1954) 'n groot universitêre leier het heengegaan Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 59, No 3-4 (1994) Knowing other-wise: a discussion of alterity and the limits of philosophy Abstract  PDF
Hendrik Hart
Vol 28, No 7-8 (1961) ’n Algemene geloof ? Abstract  PDF
C. van der Waal
Vol 23, No 2 (1955) Wonder en wet Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 26, No 1 (1958) Antropologiese wetenskappe en die beeld van God Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 45, No 3 (1980) Die plek van die skrif in die wetenskap: Enkele riglyne uit die refor matoriese tradisde Abstract  PDF
B. Duvenage
Vol 23, No 2 (1955) Gedagtes oor die onbepaaldheidsbeginsel van Heisenberg Abstract  PDF
P. H. Stoker
Vol 29, No 1-2 (1961) Diskussie: Antwoord aan prof. H. G. Stoker  PDF
C van der Waal
Vol 60, No 1 (1995) Christelike universiteit en politiek in 'n apartheids- en post-apartheidsbedeling Abstract  PDF
M. Elaine Botha
Vol 49, No 2 (1984) (Regs-)beginsels en (regs-)norme: Enkele kritiese opmerkings Abstract  PDF
A. G.W. Raath
Vol 24, No 4 (1957) Die Diskreetheid van Materie  PDF
P. H. Stoker
Vol 30, No 1-2 (1962) Eenheid en verskeidenheid in die fisika Abstract  PDF
P. H. Stoker
Vol 27, No 10 (1960) Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap.* Een antwoord aan Prof. Dr. H.G. Stoker  PDF
A. A. Nanten
Vol 50, No 4 (1985) Die wêreld- en mensbeeld van die Ou Testament Abstract  PDF
E. J. Smit
Vol 24, No 4 (1957) Enkele Gedagtes oor die Calvinistiese Sosiologie en Geskiedenisfilosofie Abstract  PDF
L. J. du Plessis
Vol 30, No 1-2 (1962) Die beginsel: eenheid en differensiasie Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 27, No 4 (1959) ,,Het bijbelsche scheppingsverhaal en de natuurwetenschap” deur A. A. Manten in Koers, Meart tot Junie 1959.  PDF
H. G. Stoker
Vol 47, No 2 (1982) Samevattende resolusies Abstract  PDF
B. J. Van der Walt
Vol 24, No 1 (1956) Moet ons die sedelike tot 'n funksie beperk? Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 31, No 9 (1964) Die samehangende verskeidenheid van mens­like vryheid veral in samelewingsverband (wo. Universitêre en akademiese vryheid) Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 27, No 3 (1959) Die ekonomiese in perspektief Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 18, No 6 (1951) Die besoek van Prof. Dr. Herman Dooyeweerd Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 31, No 7-8 (1964) Menslike vryheid 1) Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 19, No 4 (1952) Calvinisme as wortel van ons volksbestaan Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 51, No 4 (1986) Menseregte: Oorsig en uitsig Abstract  PDF
N. J.J. Olivier
Vol 10, No 4 (1943) Prof. dr. H.G. Stoker  PDF
Editorial Office
Vol 32, No 5-6 (1964) Sir Isaac Newton Abstract  PDF
E. A. Venter
Vol 20, No 4 (1953) Oor die ekwivalensie van massa en energie Abstract  PDF
P. H. Stoker
Vol 51, No 1 (1986) Kenne, denke en openbaring in die (regs -)wetenskap volgens die wsbegeerte van die skeppingsidee. Abstract  PDF
A. W.G. Raath
Vol 26, No 12 (1959) Wat is in die Ekonomie eintlik Ekonomies? Abstract  PDF
L. J. du Plessis
Vol 71, No 1 (2006) ’n Besinning oor die aard van die fisiese werklikheid Abstract  PDF
P.H. Stoker
Vol 17, No 4 (1950) Dit is ons erns met ons P.U, vir C.H.O.! Abstract  PDF
H. G. Stoker
Vol 52, No 1-4 (1987) Direk of indirek - 'n antwoord op h. M. Kuitert se siening Van skrifberoep in die etiek Abstract  PDF
H.G. Stoker
Vol 7, No 6 (1940) Grepe uit 'n Calvinistiese Wysbegeerte. 1) Die Verltouding tussen Teologio en Wysbegeerte. Abstract  PDF
H. G. Stoker
1 - 65 of 65 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"